Thông Báo Tuyển Bổ Sung Lớp Bác Sỹ Định hướng Chuyên Khoa Nội Tiết - Đái Tháo Đường Khóa 8


Đái tháo đường

Đào tạo NCKH

Thông Báo Tuyển Bổ Sung Lớp Bác Sỹ Định hướng Chuyên Khoa Nội Tiết - Đái Tháo Đường Khóa 8

2017-05-15 12:15:06    

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ

(Học lớp Định hướng chuyên khoa Nội tiết - ĐTĐ khóa 8 năm học 2017)

                  

 

                   Kính gửi: Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học,

       Bệnh viện Nội tiết Trung ương

 

Tên tôi là: ................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ..............................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................., Email: ..................................................

Hiện đang công tác tại: ….......................................................................................

Tên và địa chỉ cơ quan:…………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

Chức danh: ..............................................................................................................

Trình độ chuyên môn: .............................................................................................

          Tôi xin đăng ký học lớp Định hướng chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường khóa 8 năm học 2017 do Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                               Ngày       tháng      năm 2017

     Ý kiến xác nhận                                                 Người đăng ký

 của Thủ trưởng đơn vị                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

Tìm kiếm

hỗ trợ trực tuyến

(04) 385.33527

  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng skype

Đái tháo đường